Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności systemu strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pawlowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • brak atrybutu "alt" dla niektórych zdjęć w ogłoszeniach i galeriach

 • hiperłącza, obrazy graficznie nie posiadają opisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-15

 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-05-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Zamęcka
e-mail: b.zamecka@pawlowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 4721 741 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.) Żądanie powinno zawierać:
 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnicza 26 43-251 Pawłowice lub za pomocą e-mail:ops@pawlowice.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26
Dojazd do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach. W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do Ośrodka znajduje się przystanek autobusowy – Pawłowice – Osiedle; Droga od przystanku do budynku Ośrodka prowadzi nawierzchnia chodnikowa przy przejściach o obniżonych krawężnikach. 
Dostępność parkingu.
W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku przy ul. Górniczej 14A, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia, pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku oraz przy ewentualnych utrudnieniach. Do budynku prowadzą trzy wejścia, z czego jedno wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ośrodka. Przy jednym wejściu zamontowana jest platforma (urządzenie do przemieszczania się) dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miejsce jest oznakowane widocznymi tabliczkami informacyjnymi. Budynek jest jednopoziomowy, pozbawiony barier architektonicznych. Pomocy przy wejściu osobom niepełnosprawnym do budynku udzielają pracownicy Ośrodka. Powiadamianie o potrzebie pomocy odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się na ścianie budynku przy platformie (urządzeniu do przemieszczania się dla osób ze szczególnymi potrzebami) oraz na ścianie przy wejściu do budynku.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (złożenie wniosku odbywa się drogą mailową lub tradycyjną). Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach. Można wybrać jedną z form kontaktu: •Wypełnić formularz zgłoszeniowy (wniosek) i przesłać go mailem na adres: ops@pawlowice.pl • Osobiście pobrać wniosek w Ośrodku. • Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 21 741 Zgłoszenie powinno zawierać: • imię i nazwisko osoby zainteresowanej, • kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. • propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy) • krótkie określenie sprawy  Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą  rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila. O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz  posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2017 r. poz. 2247
 2. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2024
Autor: OPS Pawłowice
Zaktualizował: Barbara Zamęcka
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje