Dłużnicy alimentacyjni

Dłużnicy alimentacyjni

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, jeżeli:
  1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
  3. osoba uprawniona zostanie umieszczona w pieczy zastępczej.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informację o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami za opóźnienie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.
 

Wywiad alimentacyjny Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

  1. złożenia oświadczenia majątkowego
  2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
  3. bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych:
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.  Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm).Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego dotyczą:
  1. należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy
  2. należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
  3. należności wierzyciela alimentacyjnego
  4. należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18.07.1974r. o funduszu alimentacyjnym 
Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami za opóźnienie w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
   
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: OPS
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje