Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
 1. do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 2. do ukończenia przez nią 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej albo
 3. bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00zł
 2. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00zł miesięcznie

Podstawą ustalenia dochodu jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wpływ na prawo do świadczeń ma również uzyskanie i utrata dochodu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 2. zawarła związek małżeński.

Zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 2. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 3. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 4. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 5. zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać na bieżąco w godzinach pracy Ośrodka w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Górnicza 26, Pawłowice.

 

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: OPS
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje