Wsparcie rodziny "Za życiem"

Informacja "Za życiem".

 
 Wsparcie rodziny w świetle ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin„ Za życiem ”.
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 poz.1923).Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wsparcie w ramach wskazanej ustawy można uzyskać w dwóch formach: finansowej oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny, do którego działań należy koordynowanie pracy z rodziną tak, aby pomóc jej w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji, w której się znalazła. Rodziny zamieszkujące w gminie Pawłowice po pomoc w formie świadczenia pieniężnego oraz asystenta rodziny mogą zgłaszać się Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26.

Świadczenie jednorazowe 4 tyś. zł.

 
Jednorazowe świadczenie przysługuje:
 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka.
Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł bez względu na dochód rodziny. Osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu składają wniosek, do którego załączają dwa zaświadczenia:
 1. zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 2. zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można złożyć od 1 stycznia 2017 roku.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 • Przyznanie jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:
 • Osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,
 • dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.
Termin składania dokumentów:
Dokumenty można składać:   poniedziałek od 7:30 do 15:30 wtorek: od 7:30 do 17:00 środa: od 7:30 do 15:30 czwartek: od 7:30 do 15:30 piątek: od 7:30 do 14:00   Druk wniosku (pobierz)

Miejsce składania dokumentów:
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Górnicza 26, Pawłowice.

Opłaty: 
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem OPS.

Przydzielenie asystenta rodzinie
Kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent udzieli niezbędnych informacji, pomoże rozwiązać problemy opiekuńczo –wychowawcze.
Na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł w imieniu rodziny załatwiać sprawy w różnych instytucjach.

Asystent rodziny:
 • udzieli informacji w zakresie dostępu do różnych form pomocy
 • może reprezentować daną osobę przed instytucjami i urzędami
 • pomoże w przezwyciężaniu problemów wychowawczych
 • udzieli wsparcia w realizacji codziennych obowiązków
Wniosek o przydzielenie asystenta rodziny można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul Górnicza 26.
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje