Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1). nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2). rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwoty 764,00 zł.

Za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy płatnik, tj. wójt w całości finansuje i opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia, jeżeli osoba nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy oraz na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi miesięcznie: 620,00 zł 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

  • ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i  rentowym z innych tytułów
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności

2) osoba wymagająca opieki:

  • została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

  • poniedziałek od 7:30 do 15:30
  • wtorek: od 7:30 do 17:00
  • środa: od 7:30 do 15:30
  • czwartek: od 7:30 do 15:30
  • piątek: od 7:30 do 14:00

Miejsce składania dokumentów:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Górnicza 26, Pawłowice

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: OPS
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje