Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- matce albo ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie będącej rodzina zastępczą spokrewnioną,

- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

- Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

30 nie ma matki, ojca, opiekuna faktycznego i osoby będącej spokrewniona rodziną zastępczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne płatnik, tj. wójt w całości finansuje i opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia, jeżeli osoba nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy oraz na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie uprawnionej, niezależnie od dochodów w rodzinie.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi miesięcznie: 2 458,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej  w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

 

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek: od 7:30 do 17:00

środa: od 7:30 do 15:30

czwartek: od 7:30 do 15:30

piątek: od 7:30 do 14:00

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Górnicza 26, Pawłowice

Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2023
Autor: OPS
Zaktualizował: Barbara Zamęcka
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje