Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego ?

Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Przysługuje on:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy, jak i mieszkań w domu prywatnym, mieszań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im na lokal zamienny lub socjalny.

 Kiedy można otrzymać dodatek mieszkaniowy ?

 Prawo do dodatku mieszkaniowego ma osoba, która spełni łącznie trzy przesłanki:

1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – umowa najmu, przydział, akt własności lub nie posiadający takiego tytułu, ale oczekujący na lokal socjalny lub zamienny,

2. posiada określony ustawą dochód,

3. zajmuje lokal o powierzchni tzw. normatywnej.

 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2133 ze zm.)

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

 • wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania
 • dochodów
 • normatywnej powierzchni mieszkania

1. Wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 90% naliczonych i ponoszonych wydatków. Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

2. Do obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się określony w ustawie % udział dochodów gospodarstwa domowego:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym.
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (ale nie więcej niż 175%) i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (ale nie więcej niż 125%) wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości: 

 • 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym.
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jak oblicza się dochód ?

Do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się sumując wszystkie dochody członków gospodarstwa domowego. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku ) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm. 3 ), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. lilii 924), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Uwaga: dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu.

O dodatek można ubiegać się, jeżeli po obliczeniu okaże się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • w gospodarstwie jednoosobowym wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - co stanowi kwotę 2 189,04 zł,
 • w gospodarstwie wieloosobowym wysokości 125% najniższej emerytury ( brutto) - co stanowi kwotę 1 563,60 zł.

  Od 1 marca 2021 r. kwota najniższej emerytury obowiązująca w dniu złożenia wniosku (ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ) wynosi 1 250,88 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Co to jest ryczałt mieszkaniowy ?

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki

Brak instalacji c.o =

Cena 5 kilowatogodzin energii elektrycznej razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie więcej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu

Brak instalacji ciepłej wody =

Cena 20 kilowatogodzin energii elektrycznej razy liczba osób w gospodarstwie domowym

Brak instalacji gazu przewodowego =

10 kilowatogodzin energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym + po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę

Co to jest powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu ?

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż powierzchnia ustalona ustawowo -powierzchnia normatywna. Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa od:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Ustępstwa dopuszczalne w ustawie

dla 1 osoby

dla 2 osób

dla 3 osób

dla 4 osób

dla 5 osób

dla 6 osób

35m2

40m2

45m2

55m2

65m2

70m2

+30% = 45,50m2

+30% = 52,00m2

+30% = 58,50m2

+30% =71,50m2

+30% = 84,50m2

+30% = 91,00m2

 Warto wiedzieć, że:

- Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

- Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15m2.

 To też trzeba wiedzieć !

1. Nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu  wydania decyzji.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,

Dokumenty do wglądu:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów
 • dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe,
 • inne, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie, informujące, że niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

Jak jest wypłacany dodatek ?

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, z upoważnienia Wójta Gminy Pawłowice Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest na konto właścicielowi lub zarządcy domu.

 Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?

 • Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości,
 • Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa,
 • W wypadku uregulowania należności w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektora OPS. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni wydać nową decyzję. W innym wypadku przekazuje sprawę do Kolegium Odwoławczego.

Wywiad środowiskowy

Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Można odmówić przyznania dodatku, jeżeli:

 • W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik ustali, iż występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe,
 • Faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji,
 • Wnioskodawca odmówi pod rygorem odpowiedzialności karnej, złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

Zwrot dodatku

Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca go będzie musiała zwrócić dodatek w podwójnej wysokości.

W ciągu 3 lat od wydania decyzji OPS ma prawo kontroli dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.

 

Termin składania dokumentów:

 Dokumenty można składać:

 poniedziałek od 7:30 do 15:30

 wtorek: od 7:30 do 17:00

 środa: od 7:30 do 15:30

 czwartek: od 7:30 do 15:30

 piątek: od 7:30 do 14:00

 

Wnioski do pobrania

Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2021
Autor: OPS
Zaktualizował: Barbara Zamęcka
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje