Pomoc społeczna

Pomoc Społeczna

Na czym polega pomoc społeczna ?

Do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Swój problem mogą zgłosić osobiście lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy osoby, której pomoc ma być przyznana lub inna osoba, za jej zgodą lub zgodą przedstawiciela ustawowego. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być też udzielane z urzędu.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

Kiedy można otrzymać zasiłek ?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które:

 • spełniają określone kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej w punktach od 2 – 15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Do ustalenia czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy, przyjmuje się następujące kwoty:

1. na osobę samotnie gospodarującą – 776 zł,
2. na każdą osobę w rodzinie – 600 zł.

 Jak oblicza się dochód ?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód pomniejsza się o:

 • podatek dochodowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób.

Przy ustaleniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego, uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 345 zł.

Przy obliczaniu dochodu możliwe są dwie sytuacje:

1.Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama

Wówczas należy zsumować dochody z ostatniego miesiąca, czyli ubiegając się o pomoc np. w miesiącu wrześniu trzeba przedstawić dochód z miesiąca sierpnia. O bezzwrotną pomoc może ubiegać się osoba, której dochód nie przekracza 634zł.

2. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina to "osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące." Wówczas aby obliczyć łączny dochód rodziny, należy dodać zarobki wszystkich osób w rodzinie.

Rodzina może ubiegać się o bezzwrotną pomoc jeśli po obliczeniu dochodu okaże się, że dochód rodziny jest niższy niż tzw. kryterium dochodowe obliczone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Jak starać się o zasiłek ?

1. Należy zgłosić swój problem pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Koniecznie przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.
3. Dołączyć inne wymagane dokumenty, potwierdzające wystąpienie problemu.

Gdzie złożyć dokumenty?

Wnioski o udzielenie pomocy wraz z dokumentacją należy składać w dni robocze:

1. W siedzibie Ośrodka tj. Pawłowice, ul. Górnicza 26,
2. W placówkach, w których pracownicy socjalni pełnią dyżury.

 

To też trzeba wiedzieć !

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkiwania lub w miejscu pobytu stałego czy czasowego. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad będzie pytał o informacje dotyczące wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, ich wysokości, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny będzie również wymagał złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny po zapoznaniu się z sytuacją życiową osoby lub rodziny zaproponuje rodzaj, formę i rozmiar świadczeń odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Wszystkie informacje jakie zostaną powierzone pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Jakie dokumenty są wymagane by otrzymać świadczenie ?

1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie pracodawcy o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia informujące o potrącanej zaliczce na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub oświadczenie.

2. Osoba bezrobotna – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.

3. Osoba niepełnosprawna – decyzja organu rentowego, odcinek z renty lub emerytury oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

4. Rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego hektarów przeliczeniowych.

5. Dzieci uczące się - zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

6. Dokument potwierdzający tożsamość.

7. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy.

8. Osoba ubiegająca się o pomoc składa oświadczenie o stanie majątkowym.

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany ?

 • Jeżeli problem osoby lub rodziny nie zostanie potwierdzony trudną sytuacją życiową, czyli np. sieroctwem długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością,
 • Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy niż dochód obliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowe,
 • Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody,
 • Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody, stan zdrowia, trudną sytuację życiową,
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień,
 • Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawienie pieniędzy, uchylanie się od pracy.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc odmówi zawarcia kontraktu socjalnego lub nie dotrzyma jego postanowień.

Gdzie można odwołać się od decyzji w sprawie pomocy ?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektora OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej.

Co to jest świadczenie nienależnie pobrane ?

Jeżeli świadczenie pieniężne przyznano na podstawie nieprawdziwych informacji lub nie poinformowano pracownika o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, osoba pobierająca będzie musiała go zwrócić. Świadczenie nienależnie pobrane podlega zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

Inne ważne informacje

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego (art.11 ustawy).

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art.11 ustawy).

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia (art. 12 ustawy).

Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku. Sprawy osób niepełnosprawnych należą do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ul. Dworcowa 23 tel. (32) 449-01-45.

PCPR załatwia sprawy m.in.:

 • rodzin zastępczych,
 • domów pomocy społecznej i domów dziecka,
 • dotacji do sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • likwidowanie barier architektonicznych.
 
 
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: OPS
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje